500

စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးဖလွယ္မႈ အစီအစဥ္

80

ျပသသူမ်ား

2500

ကုန္သြယ္ေရး လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ား

10

ႏိုင္ငံမ်ား

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေနာက္ဆံုး updates မ်ား ခ်ိတ္ဆက္ေနဖို႔ ႏွင့္ လက္ခံရရွိရန္

သတင္း

Completed guide on Company Registration in Myanmar

In the recent years, Myanmar is becoming a good investment point for outside investor due to its big population and unexploited market. Myanmar has eased restrictions on foreign investment significantly over the past years, making the market more accessib...

POSTPONEMENT ANNOUNCEMENT

Dear Valued Companies & Partners, Thank you for registering to participate in Cambodia PharMed – Lab 2020 exhibition....

THE FUTURE OF VITURE CARE POST-PANDEMIC

At America's Health Insurance Plans conference in June, experts and officials discussed telehealth in the coming time. The COVID-19 pandemic has boosted the adoption of telehealth thanks to social distancing and the fear contracting the coronavirus. Befor...

ေဟာေျပာပြဲ အစီအစဥ္

ေထာက္ခံစာ

ျပသသူမ်ား၏ ထူးျခားမႈမ်ား

မီဒီယာ ေထာက္ပံ့ေပးသူမ်ား