500

စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးဖလွယ္မႈ အစီအစဥ္

80

ျပသသူမ်ား

2500

ကုန္သြယ္ေရး လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ား

10

ႏိုင္ငံမ်ား

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေနာက္ဆံုး updates မ်ား ခ်ိတ္ဆက္ေနဖို႔ ႏွင့္ လက္ခံရရွိရန္

သတင္း

SMART DEVICE COULD HELP REVEAL DEMENTIA IN EARLY-S...

Dementia has become a phenomenon in recent decades. Just in America 5.8 million people is suffering this disease, costing the healthcare system and patients’ families about $305 billion per year....

NEW DATE ANNOUNCEMENT

In order to comply with the regulations and recommendations of the government and specialized agencies in the prevention of Covid-19, Organizer has decided to re-schedule to new date of December 17th – 19th, 2020 for Myanmar PharMed – Lab 2020....

MYANMAR PHARM-MED EXPO 2019 - IDEAL REGIONAL PLATFORM...

Continually, the Myanmar Phar-Med Expo 2019 is committed to keep up and improve the quality of the show in every perceptions and the experience of all participants, since our success is from your satisfactions. We also look forward to positive feedbacks a...

ေဟာေျပာပြဲ အစီအစဥ္

ေထာက္ခံစာ

ျပသသူမ်ား၏ ထူးျခားမႈမ်ား

မီဒီယာ ေထာက္ပံ့ေပးသူမ်ား