500

စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးဖလွယ္မႈ အစီအစဥ္

80

ျပသသူမ်ား

2500

ကုန္သြယ္ေရး လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ား

10

ႏိုင္ငံမ်ား

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေနာက္ဆံုး updates မ်ား ခ်ိတ္ဆက္ေနဖို႔ ႏွင့္ လက္ခံရရွိရန္

သတင္း

MYANMAR PHARM-MED EXPO 2019 - IDEAL REGIONAL PLATFORM...

Continually, the Myanmar Phar-Med Expo 2019 is committed to keep up and improve the quality of the show in every perceptions and the experience of all participants, since our success is from your satisfactions. We also look forward to positive feedbacks a...

MYANMAR PHARM-MED EXPO 2018 – THE MILESTONE SEVE...

The road of building a platform for information and business opportunities in healthcare, pharmaceutical and medical sectors is kept developing with its seventh milestone...

YANGON AND MANDALAY CONSTITUTE TO ~60% OF MYANMAR’S...

Myanmar’s pharmaceutical industry is estimated to be ~USD 650 million in 2018. The industry is dominated by Indian pharma companies which are estimated to have ~40% of the market share. Ranbaxy, Dr. Reddy’s & Sun are some prominent Indian companies having...

ေဟာေျပာပြဲ အစီအစဥ္

ေထာက္ခံစာ

ျပသသူမ်ား၏ ထူးျခားမႈမ်ား

မီဒီယာ ေထာက္ပံ့ေပးသူမ်ား